اردورویدادهای فعال اردو :

 عنوان اردو : کاخ نياوران
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/09/21 ساعت 8:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/09/24 ساعت 11:00
ظرفیت : نامحدود  |  تعداد ثبت نام : 0 نفر
 عنوان اردو : اردوي زيارتي قم
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/09/13 ساعت 08:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/09/15 ساعت 23:00
ظرفیت : 40 نفر  |  تعداد ثبت نام : 1 نفر