نشریاتعنوان نشریه : شاهد و ايثارگر
زمینه فعالیت : فرهنگی
ترتیب انتشار : روزنامه

عنوان نشریه : طنين صدا
زمینه فعالیت : اجتماعی
ترتیب انتشار : هفته نامه