قوانین و آیین نامه ها

توضیحات : يک هفته قبل از برنامه در خواست طراحي ارسال شود.

توضیحات : تمامي کارگاههاي آموزشي بايد راس ساعت 11 تعطيل شوند


توضیحات : اساسنامه مشترک انجمن‌هاي علمي دانشجويي

توضیحات : دستورالعمل اجرايي اردوهاي دانشجويي