کلاس فوق برنامهرویدادهای فعال کلاس فوق برنامه :

 عنوان کلاس فوق برنامه : تفکر نقادانه
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/11/20 ساعت 07:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/11/26 ساعت 07:00
ظرفیت : 30 نفر  |  تعداد ثبت نام : 0 نفر
 عنوان کلاس فوق برنامه : دوره آموزشي زيبايي شناسي ادبيات کودک
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/11/29 ساعت 8:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/12/09 ساعت 22:00
ظرفیت : 25 نفر  |  تعداد ثبت نام : 1 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/12/08 ساعت 17:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/12/12 ساعت 12:00
ظرفیت : 25 نفر  |  تعداد ثبت نام : 0 نفر