کلاس فوق برنامهرویدادهای فعال کلاس فوق برنامه :

 عنوان کلاس فوق برنامه : مستندسازي
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/10/06 ساعت 12:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/10/21 ساعت 18:00
ظرفیت : 20 نفر  |  تعداد ثبت نام : 0 نفر