انجمن هاانجمن‌های علمی دانشجویی یکی از تشکل‌های خودجوش دانشجویی در حوزه‌های علمی و فرهنگی دانشگاه می‌باشند که در مسیر تولید علم از نظر کمی و کیفی رشد قابل توجهی داشته‌اند. انجمن‌ها، مجموعه‌های سیالی هستند که بر اساس توافق و شرکت داوطلبانه گروهی از دانشجویانِ فعال در امور آموزشی، در یک رشته علمی شکل می‌پذیرند. این تشکل با هدف فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای ظهور استعدادها، خلاقیت‌ها و شکوفایی علمی دانشجویان؛ نهادینه ساختن فعالیت‌های فوق‌برنامه علمی و مطالعاتی؛ شناسایی دانشجویان مبتکر و پژوهشگر به منظور حمایت و نیز بهره‌گیری از آنان برای ارتقای فعالیت‌های علمی پژوهشی دانشگاه؛ پرورش توانایی انجام فعالیت‌های گروهی در دانشجویان و کسب تجربه‌های اجرایی و مهارت‌های کارآفرینی توسط آنها؛ در ساختار فرهنگی دانشگاه‌ها تعریف شده‌ است.


انجمن های فعال

 عنوان انجمن : برنامه ريزي اجتماعي ( اعضا : 34 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مترجمي زبان انگليسي ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان چيني ( اعضا : 17 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات فارسی ( اعضا : 50 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات اسپانيايي ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مترجمي زبان عربي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات عربي ( اعضا : 22 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : علوم قرآن حديث ( اعضا : 21 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات روسي ( اعضا : 65 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : فلسفه ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : ارتباطات ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت رسانه ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : اقتصاد انرژي و محيط زيست ( اعضا : 22 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : علوم رايانه ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : رياضيات مالي ( اعضا : 6 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : بيمه اکو ( اعضا : 11 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : علوم سياسي ( اعضا : 78 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق ارتباطات ( اعضا : 7 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روابط بين الملل ( اعضا : 51 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : راهنمايي و مشاوره ( اعضا : 39 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان انجمن : روانشناسي صنعتي سازماني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روان‌شناسي ( اعضا : 28 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : سیاست گذاری اجتماعی ( اعضا : 47 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : جامعه‌شناسي ( اعضا : 51 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : برنامه‌ريزي شهري و توسعه منطقه‌اي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات زنان  ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت کارآفريني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : هتلداري ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت بيمه ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت دولتي ( اعضا : 21 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت بازرگاني ( اعضا : 14 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت کسب و کار (MBA) ( اعضا : 36 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات انگليسي ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق خصوصي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مددکاري اجتماعي ( اعضا : 41 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روان‌شناسي تربيتي ( اعضا : 15 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات جوانان ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبانشناسي ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مترجمي زبان فرانسه ( اعضا : 44 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان ترکي استانبولي ( اعضا : 5 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روابط عمومي ( اعضا : 45 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات ارتباطي و فناوري اطلاعات ( اعضا : 48 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : توسعه اقتصادي و برنامه ريزي ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : اقتصاد و تجارت الکترونيک ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : اقتصاد ( اعضا : 8 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : تربيت بدني ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق ( اعضا : 31 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : تکنولوژي آموزشي ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : علوم تربيتي ( اعضا : 45 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : علم اطلاعات و دانش‌شناسي ( اعضا : 10 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روانشناسي و آموزش کودکان استثنايي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : جمعيت شناسي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت خدمات اجتماعي ( اعضا : 11 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات فرهنگي ( اعضا : 16 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت مالي و بانکداري ( اعضا : 27 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت شهري ( اعضا : 15 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت جهانگردي ( اعضا : 28 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حسابداري ( اعضا : 40 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : تاريخ ( اعضا : 16 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روزنامه‌نگاري ( اعضا : 28 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : آمار ( اعضا : 41 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت صنعتي ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت تکنولوژي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : روان‌شناسي باليني ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مغز و شناخت ( اعضا : 2 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق کسب و کار ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مديريت قراردادهاي بين‌المللي نفت و گاز ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : فلسفه تعليم و تربيت اسلامي ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : زبان و ادبيات آلماني ( اعضا : 18 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات برنامه درسي ( اعضا : 1 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق خانواده ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق عمومی ( اعضا : 3 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : شورای اجرایی انجمن های علمی ( اعضا : 54 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : انجمن فقه و مبانی حقوق اسلامی  ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : آموزش و پرورش ( اعضا : 13 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : آموزش و بهسازی منابع انسانی  ( اعضا : 5 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات منطقه ای  ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات اجتماعی و سیاسی ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : حقوق بین الملل ( اعضا : 9 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : کارگروه پشتیبانی و نظارت انجمن های علمی ( اعضا : 54 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : هتلداري  ( اعضا : 0 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .
 عنوان انجمن : مطالعات افغانستان ( اعضا : 4 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .