تشکل هاجمعیت مرکب از دانشگاهیان است که پس از دریافت مجوز رسمی فعالیت از مرجع ذی صلاح (‌هیأت نظارت دانشگاه) ‌در جهت تحقق اهداف اسلامی و ارزشهای انقلاب و نظام اسلامی مصرح در چهار چوب قانون اساسی و آیین‌نامه فعالیت می‌نماید .


تشکل های فعال

 عنوان : بسيج ( اعضا : 131 نفر)
فایل اساسنامه : دریافت فایل
 عنوان : انجمن اسلامي دانشجويان حکمت ( اعضا : 35 نفر)
فایل اساسنامه : ثبت نشده است .