معرفي واحد نشريات دانشگاهي


نام و نام خانوادگي: عليرضا قنبري 

مدرک تحصيلي: کارشناسي علوم تربيتي

ايميل:  nashr@atu.ac.ir

شماره تماس: 48393518کارشناس نشريات دانشجويي

سوابق :

 

خانه نشريات دانشگاه علامه طباطبائي

انتشار نشريه، يکي از متداول و تأثيرگذارترين قالب‌هاي فعاليت دانشجويي است. نشريات دانشجويي فضاي مناسبي را براي بيان دغدغه‌ها و تراوشات فکري و ذهني فراهم مي‌آورد و به همين جهت است که مي‌تواند زمينه مناسب و اوليه‌اي براي شناسائي و پرورش نخبگان باشد. در واقع نشريات دانشجويي در دو بعد مهم نقش ايفا مي‌کنند. نخست ايجاد روحيه تحليل و تقويت بنيه فکري بانيان نشريه و دوم تاثيرگذاري در محيط دانشگاه و انتقال و تبيين نگاه علمي و برخاسته از دغدغه.

در اين راستا معاونت فرهنگي و اجتماعي به منظور نهادينه ساختن محيط آزادانديشي و تحقق فضاي نقد و گفتگوي سازنده، و همچنين رشد و ارتقاي فکري و فرهنگي جامعه دانشگاهي، تقويت مهارت‌هاي حرفه‌اي و ارج نهادن به فعاليت‌هاي فرهنگي دانشجويان؛ با راه اندازي خانه نشريات دانشجويي از انتشار و توسعه کمي و کيفي نشريات دانشگاهي خصوصاً در زمينه‌هاي علمي، فرهنگي و اعتقادي در چارچوب ضوابط و مقررات دانشگاه حمايت مي‌نمايد.

 

خانه نشريات دانشجويي

اين مجموعه براي سامان‌دهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي، قانونمندکردن اين گونه فعاليتها و ارائه تسهيلات و امکانات مورد نياز فعاليت مي‌نمايد. دانشجويان مي‌توانند با رعايت مفاد «دستورالعمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي» نسبت به تقاضاي صدور مجوز اقدام نموده و در محدوده‌ي دانشگاه فعاليت مطبوعاتي داشته باشند.

مطابق بند ? ماده ? ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي، کليه نشرياتي که به صورت ادواري، گاهنامه يا تک شماره نيز نشريات الکترونيکي که با نام ثابت و تاريخ نشر در زمينه‌هاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي، علمي، اقتصادي، هنري، ادبي و ورزشي توسط هر يک از دانشجويان، تشکلها و نهادهاي دانشگاهي، استادان و اعضاي هيئت علمي يا گروهي از ايشان در دانشگاهها منتشر و در محدوده دانشگاهها توزيع مي‌شوند، نشريات دانشگاهي محسوب و تحت شمول اين دستورالعمل قرار مي‌گيرند.

براي مطالعه متن کامل دستورالعمل به «سايت معاونت فرهنگي و اجتماعي» مراجعه نماييد.

 

کميته ناظر بر نشريات دانشگاه

کميته ناظر بر نشريات دانشگاه پس از بررسي تقاضاي دانشجويان اقدام به صدور مجوز مي‌نمايد. اين کميته مرکب از افراد زير و دبيرخانه آن در مديريت امور فرهنگي دانشگاه مستقر مي‌باشد.

?ـ معاون فرهنگي و اجتماعي دانشگاه (رئيس کميته)

?ـ نماينده تام الاختيار و دائم دفتر نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري در دانشگاه

?ـ يک حقوق‌دان به انتخاب رئيس دانشگاه

?ـ سه نفر عضو هيات علمي دانشگاه به انتخاب شوراي فرهنگي دانشگاه

?ـ مدير امور فرهنگي دانشگاه (دبير کميته)

?ـ سه نفر از مديران مسئول نشريات دانشگاهي به انتخاب مديران مسئول نشريات دانشگاه از طريق برگزاري انتخابات که يک نفر از ايشان عضو علي البدل محسوب مي‌شود.

نظارت بر عملکرد نشريات دانشگاهي و رسيدگي به تخلفات و شکايات نيز بر عهده کميته ناظر مي‌باشد.

 

آموزش اصول و مباني روزنامه‌نگاري

به منظور ايجاد فرصت‌هاي فراگيري مهارتهاي روزنامه نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي فعالان نشريات دانشجويي به صورت قاعده‌مند و براساس برنامه آموزشي مصوب کميته مرکزي ناظر بر نشريات دانشگاهي(وزارت علوم) اين دوره‌ها در دانشگاه برگزار مي‌شود. طراحي و تعيين دروس اين دوره آموزشي با توجه به مباني و اصول اساسي مورد نياز نشريات شامل «سبک‌هاي خبرنويسي»، «شيوه‌هاي تهيه گزارش و مقاله»، «تکنيک‌هاي مصاحبه»، « قانون و حقوق مطبوعات» و «آئين‌نامه نشريات دانشگاهي» مي‌باشد.

اين دوره‌ها که معمولاً هر ترم تحصيلي حداقل يکبار برگزار مي‌شود، در ? روز متوالي يا متناوب و حدوداً ?? ساعت به طول مي‌انجامد و در پايان نيز به شرکت کنندگان گواهي پايان دوره اعطاء مي‌گردد. شرکت در اين دوره‌ها براي صاحبان امتياز، مديران مسئول و سردبيران نشريات الزامي است و پس از آن مجاز هستند نشريه خود را منتشر نمايند.

 

حمايت از چاپ و انتشار نشريات

معاونت فرهنگي و اجتماعي دانشگاه از محل بودجه فرهنگي و در حدود اختيارات و امکانات مبلغي را براي حمايت و کمک به انتشار نشريات دانشجويي پيش بيني مي‌کند و مطابق ضوابط و مقررات در اختيار آنان قرار مي‌دهد. تامين هزينه چاپ، طراحي و صفحه‌آرائي نشريات براساس نظر کارشناسي صورت مي‌گيرد.

 

انتخابات مديران مسئول نشريات دانشجويي

کميته ناظر بر نشريات دانشگاه علاوه بر اعضاي علمي و حقوق‌دان، داراي ? نفر عضو دانشجويي نيز هست. براي انتخاب اين ? عضو (دو نفر اصلي و يک نفر علي‌البدل) هر ساله انتخابات مديران مسئول برگزار مي‌گردد تا اعضاي منتخب، علاوه بر انجام وظايف مندرج در ماده ? آئين‌نامه (همچون؛ بررسي درخواست و صدور مجوز انتشار نشريات، نظارت بر عملکرد نشريات و حسن اجراي آئين‌نامه، مصوبات و شيوه‌نامه‌هاي شوراي مرکزي ناظر، رسيدگي به تخلفات و ...) براي آگاهي و مشارکت در تصميم‌گيري‌هاي کميته در جلسات حضور يابند.

ايجاد تعامل و همکاري ميان مديران مسئول نشريات دانشگاه، پيگيري و دفاع از حقوق نشريات و انعکاس نظرات به مسئولين، پيشنهاد برنامه‌ها و... از مواردي است که اعضاي دانشجويي مي‌توانند در به ثمر رسيدن آنها مشارکت داشته باشند. مديران مسئول منتخب، پس از دريافت حکم رسمي از رئيس دانشگاه، به مدت يک سال به عضويت کميته در خواهند آمد.

 

افتخارات کسب شده

- دوفصلنامه مطالعات منطقه‌اي: شايسته تقدير در بخش نشريات علوم انساني، هشتمين جشنواره ملي حرکت، ????

کسب ?? رتبه برتر در جشنواره نشريات دانشجويي دانشگاه‌هاي منطقه يک کشور، ????

?. نشريه حنيفا، رتبه دوم بخش خبر

?. نشريه طنين، رتبه اول بخش گزارش

?. نشريه آبگون، رتبه اول ببخش مصاحبه

?. نشريه روز از نو، رتبه اول بخش مقاله سياسي

?. نشريه آبگون، رتبه سوم بخش مقاله سياسي

?. نشريه طنين، رتبه سوم بخش مقاله ادبي و هنري

?. نشريه تراز، رتبه اول بخش مقاله اقتصادي

?. نشريه تراز، رتبه دوم بخش مقاله اقتصادي

?. نشريه روز از نو، رتبه سوم بخش مقاله اقتصادي

??. نشريه تبصره، رتبه سوم بخش طنز

??. نشريه تبصره، رتبه سوم بخش طرح و کاريکاتور

??. نشريه روز از نو، رتبه اول بخش تيتر

??. نشريه روز از نو، رتبه دوم بخش تيتر

??. نشريه تبصره، رتبه سوم بخش تيتر

??. نشريه طنين، رتبه اول بخش گرفيک و صفحه‌آرائي

??. نشريه جيم، رتبه اول بخش طرح روي جلد

??. نشريه تبصره، رتبه اول بخش عکس

??. نشريه طنين، رتبه دوم بخش عکس

??. نشريه طنين، رتبه دوم بخش نشريات برتر علوم انساني

??. نشريه علوم رايانه، رتبه سوم بخش نشريات برتر فني و مهندسي

 

- کتاب مقاله نويسي علمي با رويکردي کاربردي: کتاب برگزيده، بخش تاليف و ترجمه کتاب، ششمين جشنواره ملي حرکت، ????

- کارشناس برتر نشريات دانشجويي کشور: هشتمين جشنواره نشريات دانشجويي سراسر کشور، ????

سايت رصد: قابل تقدير در بخش سايت و وبلاگ، ششمين جشنواره ملي حرکت، ???

- نشريه تراز: کسب رتبه دوم بخش نشريات علوم انساني، هشتمين جشنواره نشريات دانشجوييسراسر کشور، ????

- غرفه برتر بخش نشريات دانشگاهي: هجدهمين نمايشگاه سراسري مطبوعات و خبرگزاري‌هاي کشور، ????

- نشريه فلسفه‌نو: قابل تقدير در بخش پژوهشي نشريات علوم انساني، پنجمين جشنواره ملي حرکت، ????

 

برگزاري جشنواره نشريات دانشجويي

اين جشنواره با هدف بررسي و ارزشيابي نشريات دانشجويي، رصد و آشنايي با ظرفيتها و توانمندي‌هاي نهفته در عرصه نشريات، ترويج و ارج نهادن به آثار مکتوب دانشجويان و به نمايش گذاشتن پتانسيل و ظرفيتهاي دانشجويان دانشگاه، و معرفي و تقدير از برگزيدگان و فعالان برتر نشريات برگزار مي‌گردد.

کتابخانه تخصصي روزنامه‌نگاري

در کنار ارائه آموزش‌هاي حضوري و برگزاري دوره‌هاي مختلف روزنامه‌نگاري براي فعالان نشريات، براي آن دسته از دانشجويان که علاقه‌مند به تکميل و افزايش دانش و ارتقاي مهارت خود در اين زمينه مي‌باشند، منابع تخصصي و مرجع مکتوب (کتاب و جزوه) و الکترونيک (نرم افزار و فيلم آموزشي) با موضوع ارتباطات، روزنامه‌نگاري، عکاسي، گرافيک، چاپ و صفحه‌آرايي گردآوري شده و به صورت امانت و اهداء در اختيار آنان مي‌گيرد.

تهيه آرشيو نشريات به صورت مکتوب و الکترونيک

کليه نشريات داراي مجوز موظف به تحويل نسخه مکتوب و الکترونيک (pdf) خود به منظور مستندسازي و حفظ آثار توليدي دانشجويان مي‌باشند.

 

ايميل:

nashr@atu.ac.ir

کانال تلگرام:

https://telegram.me/nashratu

 

  • فعاليت هاي خانه نشريات

دستور العمل اجرايي ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي

به منظور ساماندهي و حمايت از فعاليت نشريات دانشگاهي و قانونمندکردن اين گونه فعاليتها، نهادينه ساختن فضاي آزاد انديشي نقد و گفت و گوي سازنده و تأکيد بر حق آزادي بيان و همچنين ايجاد فرصت هاي فراگيري مهارتهاي روزنامه نگاري و ارتقاي سطح دانش عمومي و تخصصي دانشگاهيان، براساس ماده ? ضوابط ناظر بر فعاليت نشريات دانشگاهي (مصوب جلسه ??? مورخ ??/?/??) شوراي عالي انقلاب فرهنگي)، دستورالعمل اجرايي اين ضوابط به شرح ذيل به تصويب مي رسد:

 

براي دريافت اينجا را کليک نماييد.

 

آدرس: دهکده المپيک، ميدان ورزش، پرديس مرکزي دانشگاه علامه، ساختمان مجموعه فرهنگي مسجد دانشگاه، طبقه دوم

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 21 آبان 1397 - 09:19