خانه هاي دانشجويي


فعاليت هاي خانه هاي دانشجويي در راستاي همفکري، هم افزايي، تقويت و توسعه بينش اعتقادي، اخلاقي، عبادي، سياسي و مشارکت دانشجويان و به منظور افزايش نشاط روحي و پويايي و تقويت حس خود اتکايي- آشنايي با مواريث ديني و فرهنگي و تحکيم هويت ملي- تعميق بينش علمي- بازديد از جاذبه هاي طبيعي- زيارت اماکن متبرکه و ضرورت سامان دهي و نظارت بر فعاليت هاي فرهنگي خانه هاي دانشجويي جهت بهره برداري مناسب از اين فعاليت ها صورت مي پذيرد.

 

ارائه و اجراي برنامه­ هاي فرهنگي در سطح خانه ­هاي دانشجويي

برگزاري کلاس هاي مختلف آموزشي

برگزاري سفرهاي يکروزه سياحتي زيارتي

تجميع نيروي­ هاي فعال فرهنگي فرهنگي براي ادامه فعاليت­هاي فرهنگي در خانه­ هاي دانشجويي

تشخيص و هدايت استعدادهاي فرهنگي دانشجويان در رشته ­هاي مختلف هنري

نظارت مستمر بر چگونگي کميت و کيفيت فعاليتهاي فرهنگي خانه هاي دانشجويي

انتقال و انعکاس وضعيت فرهنگي خانه ­هاي دانشجويي طي جلساتي با مسئولين مربوطه و نيز شناسايي منابع و امکانات بالقوه فرهنگي در خانه­ هاي دانشجويي

برگزاري مسابقات گوناگون و ترغيب دانشجويان براي شرکت در اين نوع برنامه­ ها در فضاي خانه ­هاي دانشجويي

برنامه ­ريزي، نظارت و آسيب شناسي بر امور و فعاليت­هاي فرهنگي در خانه­ هاي دانشجويي و تجديد نظر بر برنامه ­ريزي­هاي آينده با توجه به بازخوردهاي پيشين

 

 
آخرین به روزرسانی صفحه : 30 مهر 1397 - 16:06