اردورویدادهای فعال اردو :

تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1397/07/19 ساعت 16:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1397/07/21 ساعت 16:00
ظرفیت : 20 نفر  |  تعداد ثبت نام : 0 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1397/08/05 ساعت 21:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1397/08/15 ساعت 22:00
ظرفیت : 30 نفر  |  تعداد ثبت نام : 0 نفر
تاریخ و زمان شروع ثبت نام : 1396/11/23 ساعت 13:00  |  تاریخ و زمان پایان ثبت نام : 1396/11/25 ساعت 23:00
ظرفیت : نامحدود  |  تعداد ثبت نام : 1 نفر