طرح سفیران فرهنگی دانشگاه هاظرفیت ثبت نام :
نامحدود
هزینه ثبت نام :
رایگان

شروع برگزاری :
ساعت 09:00 روز 1400/04/22
پایان برگزاری :
ساعت 18:00 روز 1400/04/23

شروع ثبت نام :
ساعت 08:00 روز 1400/04/05
پایان ثبت نام :
ساعت 22:00 روز 1400/04/21مهلت ثبت نام به پایان رسیده است .